Szkolenia Lider

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008 r.) pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Dla pracodawców, którzy chcą przeszkolić swoich pracowników proponujemy szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Celem szkolenia jest dodatkowe przygotowanie uczestników do organizacji i przeprowadzenia działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia.

Cel Szkolenia:

zaznajomienie uczestników szkolenia z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej .

Zakres szkolenia :

1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej.
2. Zagrożenie pożarowe obiektu.
3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.
4. Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru.
5 Ewakuacja ludzi i mienia.
6. Środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia
przeciwpożarowe występujące w obiekcie.
7. Zapoznanie z planem ewakuacyjnym obiektu.
8. Zapoznanie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w czasie pożaru .