Szkolenia Lider

Szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
( art. 237³ § 2¹ KP)
Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenia pracodawców.
Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach.
( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego )
Celem szkolenia okresowego pracodawców jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
– oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
– kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
– ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
Szkolenia pracodawców przeprowadzane są zgodnie z:
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
( Dz.U.nr 180, poz.1860 z późn. zm )